mellow

[ˈmeləʊ] [ˈmeloʊ]

adj. (颜色或光线)柔和的,温暖的;(声音)悦耳的,圆润的;(酒)芳醇的,(水果)成熟香甜的;(性格)稳健的,老练的;悠闲的,怡然自得的;<非正式>(喝酒或吸毒后)轻松自在的,飘飘然的;(土壤)肥沃的,富饶的

v. (使)变成熟老练,(使)变平易近人;(使)变柔和;(使)(酒)变得芳醇;<美,非正式>(使)变得轻松平静(mellow out)

【名】 (Mellow)(英)梅洛(人名)

[ 第三人称单数:mellows 现在分词:mellowing 过去式:mellowed 过去分词:mellowed 比较级:mellower 或:moremellow 最高级:mellowest 或:mostmellow]

    字母排序
    2023-03-28 15:57:07 2023-03-28 16:46:53 2023-03-28 17:36:52 2023-03-28 17:16:01 2023-03-28 15:33:17 2023-03-28 17:04:36 2023-03-28 16:37:03 2023-03-28 16:15:52 2023-03-28 15:34:34 2023-03-28 15:40:56 2023-03-28 16:35:49 2023-03-28 17:03:15 2023-03-28 15:48:03 2023-03-28 16:38:30 2023-03-28 17:17:22 2023-03-28 15:19:29 2023-03-28 16:53:43 2023-03-28 15:25:17 2023-03-28 17:28:15 2023-03-28 17:32:52